Leerlingenondersteuning

 
Onze school volgt kinderen in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Naast het leergebied volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de ontwikkelingen in werkhouding en taakaanpak van onze kinderen.
 
Het eerste contact bij zorgen over je kind gaat altijd via de leerkracht. De leerkracht neemt je zorgen mee in de periodieke groepsgesprekken met de intern begeleider. De intern begeleider volgt de leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan. Hiervoor voert ze gesprekken met leerkrachten, doet ze observaties en analyseert ze (cito)toetsresultaten op kind-, groeps- en schoolniveau. Indien nodig verzorgt zij ook overlegmomenten met het ondersteuningsteam.
 
Naast de intern begeleider is er een vaste onderwijsassistent. De onderwijsassistent begeleidt kinderen of groepjes kinderen die wat meer instructie of oefening nodig hebben. Ook kan zij een groep overnemen, waardoor we bijvoorbeeld bij begrijpend lezen klassen op groepsniveau kunnen lesgeven. 
 
Van de financiering die we ontvangen van passend onderwijs huren wij een gespecialiseerde leerkracht in. In het ondersteuningsteamoverleg kan besloten worden dat zij individuele kinderen extra ondersteuning geeft. Een enkele keer schakelen we experts van buitenaf in, die bij ons in het gebouw met kinderen komen werken. Voor dyslexiebegeleiding werken wij samen met een gespecialiseerde organisatie, ook in ons gebouw.
Wat betreft de ondersteuning zijn we vergelijkbaar met andere scholen in onze regio qua structuur en wat betreft de zorgzwaarte die we kunnen bieden. Ook werken we net als de andere scholen om ons heen samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en de gemeente
 
 
Meer weten over de oudergesprekken? Hier vind je meer informatie.
Meer informatie over ons ondersteuningsprofiel vind je hier.
Klik en ga direct naar ons protocol gedragsporoblemen 
Wanneer er zorgen zijn rondom de thuissituatie, vind je hier meer informatie over de verwijsindex.